Видински

С „кулско-видинска” се означава шевицата главно по мъжки и женски ризи в околиите Кулска, Видинска, Белоградчишка, па дори и Ломска, Берковска и Врачанска. Това означение се налага от обстоятелството, че в околиите на Кула и Видин тази шевица е най-масово представена и запазена до най-късно време.
Характерния тон на кулско-видинската шевица е малиненочервен, а допълнителни – зелен, виолетов, син, ясночервен и тъмночервен. Само в редки случаи преобладава ясночервеният или тъмночервеният тон. Преобладаващият тон е приложен в пълнежа на основните фигурни
елементи, черният в кунтури и дръжки, а останалите се разпроеждат мозаично по разните други части на мотива. В тази шевица преобладава растителният орнамент стилизуван в различни степени. Най типичен е образът на несиметрично изправено стръкче с цвят обичка или стилизиран във форма на краснописно Ф. Също така чест е образът на полегат полурозетов цвят. Полегналото симетрично цвете се явява често пъти и в опростени миниатюрни фигурки, правещи впечатление на редуващи се квадратчета. В тази шевица е много характерен и
изправеният симетричен растителен орнамент както при по-едрите, така и при миниатюрните размери. Той има вид на разклонен стрък или на отделен сложно контуриран чашковиден цвят с плодник и тичинки. Тук се срещат и строго геометрични орнаменти, като звездички, снежинки и други, които преминават често незабелязано в розетки. Животинският орнамент е много слабо застъпен в тази западнобългарска шевица. Освен силно стилизуваната птица (”петле”), по-честа е с човешка главичка с триъгълна шапцица.
Отделни орнаметни, добре очертани и детайлирани, се разполагат върху белия фон на платното и на съответните места в отвесни или водоравни редици, с по-големи или равни интервали. Насновката на орнаментите е винаги украсена с власинки или кукички. Редуването на отделните образи е ритмично, според оцветяванията на на някои от подробностите.
Дребните размери и равновесието в оцветяването, при слабо крещящият малиненочервен цвят, правят от кулско-видинската шевица една ото най-нежните у нас.
Във Видинско е запазена най-добре и строго геометричната шевица-квадратни или правоъгълни композиции от ромбове и други геометрични фигурки.

обратно